Projekty

"Odnawialne Źródł‚a Energii - szkolenia pracowników branży energetycznej i budowlanej".

(w realizacji)

Projekt uzyskał‚ dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społ‚ecznego, Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki, Dział‚anie 8.1 Rozwój pracowników i przedsię™biorstw w regionie, Poddział‚anie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsię™biorstw.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest wzrost profesjonalizacji działań„ branży energetycznej i budowlanej dzię™ki przeszkoleniu 195 osób w terminie do 30.06.2015, co w efekcie przeł‚oży się na wzrost liczby inwestycji przedsię™biorstw i klientów indywidualnych z zakresie Odnawialnych Źródeł‚ Energii (OZE) i Efektywnoś›ci Energetycznej (EE) w regionie.

Produckja trzyodcinkowego programu telewizyjnego pt. "Dobry dom"

(w realizacji - emisja grudzień„ 2013)

Celem programu jest promocja budownictwa energooszczęnego i pasywnego w Wielkopolsce.

W programie wystę…pują… trzy rodziny, które zdecydowały się na budowę™ domu niskoenergetycznego. Ekipa TV razem z dziennikarzem oraz ekspertem w dziedzinie budownictwa energooszczę™dnego i pasywnego - panią Agnieszką… Figielek odwiedza jedną… rodzinę w każdym odcinku programu, rejestrują…c postę™p w budowie.

Program został‚ wsparty przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Śšrodowiska w Poznaniu.  Program bę™dzie emitowany na antenie TVP S. A. w Poznaniu oraz w innych oś›rodkach regionalnych Telewizji Polskiej. Producentem programu jest firma Astra TV.

Konferencja: "Wsparcie finansowe i potencjał‚ inwestycji w budynki energooszczę™dne i pasywne Wielkopolsce"

(zakoń„czony 16 wrześ›nia 2013)

Konferencja dotyczył‚a dwóch programów wsparcia NFOŚšiGW dla budynków niskoenergetycznych dla osób indywidualnych i dla podmiotów publicznych. Zaprezentowano też możliwoś›ci rozwoju gospodarczego pł‚ynące z budownictwa pasywnego i energooszczę™dnego w Wielkopolsce.