Wizja Stowarzyszenia Wielkopolski Dom Pasywny

Budownictwo pasywne i zero-energetyczne
standardem budownictwa w Wielkopolsce do 2020 roku.

 

Misja Stowarzyszenia Wielkopolskiego Domu Pasywnego

Organizacja i przygotowanie firm sektora budowlanego,
instytucji naukowo-badawczych, organizacji wsparcia biznesu
i samorządów do powszechnego wdrażania  innowacyjnych
i pasywnych standardów budownictwa w Wielkopolsce.

 Główne cele Stowarzyszenia to:

  • Budowanie powią…zań„ pomię™dzy firmami sektora budowlanego, oraz innymi instytucjami zainteresowanymi rozwojem innowacyjnego budownictwa pasywnego i zeroenergetycznego w Wielkopolsce,
  • Podnoszenie ś›wiadomości mieszkań„ców a w szczególnoś›ci pracowników jednostek samorzą…du terytorialnego Wielkopolski w zakresie opłacalnoś›ci i korzyrzyś›ci płynących z inwestycji w budynki pasywne i zeroenergetyczne,
  • Podnoszenie wiedzy i umieję™tnoś›ci pracowników firm sektora budowlanego, instytucji naukowo-badawczych, organizacji wsparcia biznesu, samorzą…dow oraz architektów w zakresie budownictwa pasywnego i zeroenergetycznego,
  • Rozwój oferty edukacyjno-szkoleniowej w zakresie  innowacyjnego budownictwa pasywnego i zeroenergetycznego w Wielkopolsce.