Dnia 4 lipca 2013 roku czlonkowie WiDP podję™li decyzję™ o wyborze Zarzą…du Stowarzyszenia w skł‚adzie:

  • Bartosz Królczyk - prezes zarzą…du
  • Paweł Linowiecki - wiceprezes zarzą…du
  • Andrzej Gałę™ski - wiceprezes zarzą…du
  • Agnieszka Figielek - skarbnik zarzą…du
  • Michał‚ Komorowski - członek zarzą…du

Dnia 16 września Nadzwyczajne Walne Zebranie Czł‚onków podj곂o decyzję™ o wyborze dwóch dodatkowych czł‚onków Zarzą…du Stowarzyszenia:

  • Lucyna Biał‚k-Cieś›lak - czł‚onek zarzą…du
  • Damian Plura - członek zarzą…du